Skip to main content

Algemene Voorwaarden Diervoederindustrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Nevedi

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes aangegaan door of aangeboden door de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in zijn hoedanigheid van producent van of handelaar in onder andere diervoeders, premixen en/of kalvermelk (hierna ”Verkoper” genoemd) met of aan Koper
van het betreffende product (hierna “Koper” genoemd).

1.2 Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van Verkoper en door derden die door Verkoper zijn ingeschakeld.

1.3 Voor zover de overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

1.4 Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Prijzen

2.1 Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief btw.

2.2 Transport-, verzend- en/of portokosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. zijn voor rekening van Koper.

2.3 Indien een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van langer dan één jaar, is Verkoper gerechtigd om de overeengekomen prijzen na verloop van één jaar na het aangaan van de overeenkomst aan te passen.

2.4 Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn bepaald, gelden de prijzen zoals door Verkoper gehanteerd op de dag van de levering.

Betaling

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Koper de betaling voor de door Verkoper krachtens enige overeenkomst geleverde producten en/of diensten door middel van overmaking naar of storting op een door Verkoper aan de wijzen bank- of girorekening, zonder korting of aftrek ook, steeds zonder dat een beroep op verrekening mogelijk is, te voldoen binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.

3.2 Indien volledige betaling niet onder de 3.1 bedoelde vervaldatum heeft plaatsgevonden, is Koper zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en zijn alle betalingsverplichtingen van Koper jegens Verkoper direct opeisbaar geworden. Vanaf dat moment is over de verschuldigde hoofdsom een vergoeding van wettelijke handelsrente per (gedeelte van een) maand verschuldigd alsmede alle op door Verkoper ter inning van het factuurbedrag te maken kosten waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke incassokosten geldt de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

3.3 Indien niet wordt voldaan aan de gestelde vervaltermijn van 3.1 is Verkoper gerechtigd om: (i) alle leveringen, ongeacht uit welke Overeenkomst met Koper deze voortvloeien, te staken totdat betaling is ontvangen. De kosten voor opslag zijn voor rekening van Koper. (ii) de betrokken Overeenkomsten, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen; een en ander steeds onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

3.4 Een betaling door of vanwege Koper welke na de vervaldatum is ontvangen door Verkoper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Koper verschuldigde wettelijke rente, vertragingsrente, buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande vordering(en), ongeacht andersluidende aanwijzing van Koper.

3.5 Op verzoek van Verkoper is Koper verplicht om medewerking te verlenen tot vooruitbetaling van producten en/of diensten en/of voldoende zekerheid te verstrekken voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Koper.

3.6 Verkoper is bevoegd om de bedragen die Koper verschuldigd is of zal worden aan Verkoper of tot dezelfde groep als Verkoper behorende vennootschappen in mindering te brengen op de bedragen die Koper, uit welken hoofde ook, te vorderen heeft van Verkoper of andere tot dezelfde groep als Verkoper behorende vennootschappen.

3.7 Koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur van Verkoper binnen zeven dagen na factuurdatum. Daarna wordt de Koper geacht met die factuur in te stemmen.

Eigendomsvoorbehoud

4.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper krachtens enige overeenkomst geleverde producten en nog te leveren producten totdat de koopprijs voor al deze producten uit enige overeenkomst tussen partijen geheel is voldaan.

4.2 Indien Verkoper in het kader van deze overeenkomst(en) voor Koper werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom totdat Koper ook deze vorderingen van Verkoper geheel heeft voldaan.

4.3 Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Verkoper tegen Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Koper in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens Verkoper.

4.4 Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekortschiet of Verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens Koper, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen.

4.5 Koper verleent Verkoper en haar werknemers bij voorbaat toestemming om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden om de producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke (dat wel zeggen: per post of per e-mail) mededeling, te ontbinden.

Toegankelijkheid Locatie

5.1 Indien Verkoper een product aflevert of een dienst c.q. werk verricht op een door Koper aangewezen adres c.q. perceel, dan dient het terrein op dat adres c.q. perceel en de daarop gelegen gebouwen, installaties (waaronder silo’s) en andere werken (hierna gezamenlijk te noemen: de Locatie) bereikbaar en veilig te zijn.

5.2 Koper is verantwoordelijk voor de toestand van de Locatie en voor de omstandigheden die de aflevering van het product of de verrichting van een dienst c.q. werk verhinderen of belemmeren. Koper is verplicht Verkoper tijdig voor dergelijke verhinderingen of belemmeringen en voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.

5.3 Indien Koper tekortschiet in de nakoming van een of meer in dit artikel genoemde verplichtingen, treedt Koper zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij aansprakelijk voor de schade die Verkoper daardoor lijdt.

Onderzoeksplicht en reclame

6.1 Koper is verplicht bij of onverwijld na het in ontvangst nemen van het product, na het verlenen van de dienst of bij de oplevering van het werk te onderzoeken of de prestatie van Verkoper aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken c.q. te keuren.

6.2 Indien Koper bij het onderzoek c.q. de keuring ontdekt dat de geleverde prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij dit uiterlijk binnen zeven dagen na het in ontvangst nemen van het product, na het verlenen van de dienst of na de oplevering Schriftelijk aan Verkoper te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke
aanspraak van Koper jegens Verkoper, waaronder in ieder geval aanspraken ter zake van non-conformiteit, nakoming en wanprestatie.

Aansprakelijkheid

7.1 Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst door Verkoper schade ontstaan aan de zijde van Koper, dan is Verkoper voor die schade niet aansprakelijk als de schade is veroorzaakt (i) door enig product dat bij Verkoper geen enkele bewerking heeft ondergaan of op recept van Koper door Verkoper is geproduceerd, of (ii) wegens een verplichtende overheidshandeling of (iii) door niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen of (iv) als de schade geen directe schade als gedefinieerd onder 7.3.is.

7.2 Indien de directe schade is veroorzaakt door (i) een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door Verkoper, (ii) een gebrekkig verrichte dienst c.q. werk of een onjuist advies van Verkoper, of indien de uitsluiting van de aansprakelijkheid onder 7.1. geen standhoudt, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het ter zake in rekening gebrachte bedrag, echter met een maximum van € 45.000,– (vijfenveertigduizend euro).

7.3 Onder directe schade wordt schade verstaan die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product overeenkomstig zijn aard en bestemming.

7.4 De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractspartijen wegens schade als onder 7.2. bedoeld, voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,–, naar rato van ieders individuele aanspraak met toepassing van het onder 7.2. bepaalde te verdelen.

7.5 Een vergoeding van schade is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Verkoper komt.

Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij  Verkoper.

8.2 Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij Koper komen te rusten, draagt Koper deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan Verkoper. Indien nodig verleent koper zijn medewerking aan deze overdracht. Tevens verleent hij bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee Verkoper al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij Verkoper komen te rusten.

8.3 Koper doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij Koper blijven berusten, dan wel verbindt Koper zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

8.4 Indien Verkoper aan Koper een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik. Bij gebreke van een voorafgaande overeengekomen gebruiksduur, is het gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper in ieder geval beperkt tot de duur van de overeenkomst. Een licentie van Verkoper is te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar, zonder dat Verkoper enige vorm van schadevergoeding aan Koper verschuldigd is.

Overmacht

9.1 Van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW aan de zijde van Verkoper is sprake, indien Verkoper wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden.

9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) uitblijven van tijdige levering van toeleveranciers van Verkoper, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Verkoper gebruikmaakt, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) oorlog, (vi) werkbezetting, (vii) werkstaking, (viii) algemene
vervoersproblemen, (ix) uitbraak van een (dier)ziekte, (ix) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Verkoper om wat voor reden dan ook.

9.3 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Verkoper door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode. Pas indien door overmacht de leveringstermijn meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel
Verkoper als Koper bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat Verkoper en Koper over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

Privacy

10.1 Wanneer Verkoper dan wel Koper tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de AVG.

10.2 Verkoper verwijst voorts naar diens privacy statement. Verkoper en Koper informeren elkaar binnen vijf werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.3 Verkoper en Koper verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

10.4 Koper vrijwaart Verkoper voor de aan Verkoper opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst uitvoert.

Ontbinding

11. De overeenkomst kan door Verkoper met onmiddellijke ingang en zonder verzuim van Koper door middel van een Schriftelijke verklaring aan Koper worden ontbonden indien (i) Koper faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, (ii) Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, (iii) op Koper de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, (iv) beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Koper wordt gelegd, (v) Koper komt te overlijden, (vi) Koper wordt ontbonden, (vii) Koper onder curatele of bewind wordt gesteld, of (viii) na het sluiten van de overeenkomst aan Verkoper andere omstandigheden ter kennis komen die Verkoper goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan haar verplichtingen zal voldoen; een en ander onverminderd het recht van Verkoper om van Koper schadevergoeding te vorderen.

Verrekening

12. Verkoper is gerechtigd een vordering of schuld van een aan Verkoper gelieerde onderneming op c.q. aan Koper te verrekenen met een schuld c.q. vordering van Verkoper aan c.q. op Koper. Aan Koper komt in het geheel geen beroep op verrekening dan wel opschorting toe.

Overdracht en vervallen vordering

13.1 Koper kan vorderingen op Verkoper, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

13.2 Het is Koper niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Verkoper enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

13.3 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Koper jegens Verkoper in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig wordt/worden gemaakt.

Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen die tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank in de plaats waar Verkoper haar hoofdvestiging heeft

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.